Projekty domów jednorodzinnych
Projekty domów jednorodzinnych
Projekty rozbiórki
Projekty rozbiórki
Projekty remontów elewacji
Projekty remontów elewacji
Projekty przebudowy
Projekty przebudowy
Inwentaryzacje
Inwentaryzacje
Wizualizacje
Wizualizacje

Projekt indywidualny domu jednorodzinnego jest to dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie niezbędne elementy umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę. W skład takiego opracowania wchodzą następujące części:

 • projekt architektoniczny
 • projekt konstrukcyjny
 • projekt instalacji sanitarnych
 • projekt instalacji elektrycznej (dopuszczalnie – schemat)
 • projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych
 • oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz dróg lądowych
 • wyniki badań geologiczno – inżynierskich (jeśli są wymagane)

Proces projektowy zaczyna się od wstępnych ustaleń z inwestorem a następnie wykonania projektu koncepcyjnego. Koncepcja pozwala na swobodne przedyskutowanie układu funkcjonalnego budynku, rodzaju materiałów, wyglądu elewacji, rodzaju dachu itp. Po ewentualnych zmianach w koncepcji oraz po ostatecznym zaakceptowaniu przez inwestora przechodzi się do wykonania projektu architektonicznego zawierającego rzuty poszczególnych kondygnacji, rzutu więźby dachowej, rzutu dachu, przekrojów, elewacji, zestawienia stolarki. W oparciu o przygotowany podkład architektoniczny branżyści wykonują swoje części projektu        (konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne).

Po wykonaniu wszystkich części projektu indywidualnego wraz z oświadczeniami, opracowanie w liczbie 4 egzemplarzy przekazywane jest do urzędu wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Projekty rozbiórki

Projekt rozbiórki wykonuje się w przypadku występowania na działce na której przewidywana jest budowa nowego obiektu istniejącej nieruchomości przeznaczonej do wyburzenia. Może to być np. stary dom, budynki gospodarcze itp. Do wykonania projektu rozbiórki niezbędna jest inwentaryzacja ww. konstrukcji oraz wykonanie rysunków technicznych zawierających rzuty i elewacje tychże obiektów. Projekt rozbiórki najczęściej dołącza się do projektu budowlanego i jednocześnie składa do urzędu wraz z wnioskiem.

Projekty remontów elewacji

Projekt remontu elewacji jest to opracowanie obrazujące przewidywane prace remontowe w obrębie ścian zewnętrznych budynku. Mogą być one związane np. z planowaną termomodernizacją budynku, naprawą powstałych w skutek działania czasu i czynników atmosferycznych uszkodzeń wypraw elewacyjnych bądź elementów zewnętrznych takich jak: obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, stolarka okienna i drzwiowa itp.

Opracowanie takie najczęściej zawiera:

 • Widoki elewacji w stanie istniejącym wraz z przekrojami
 • Przekroje obrazujące stan projektowany
 • Opis przewidywanych robót
 • Widoki elewacji w stanie projektowanym wraz z kolorystyk

Projekty przebudowy

Projekt przebudowy, dobudowy lub nadbudowy wykonuje się w celu dokonania zmian w obiektach istniejących. Może dotyczyć to przebudowy istniejącego budynku, dobudowy do istniejącego budynku nowoprojektowanej części, nadbudowy – „podniesienia” kondygnacji wraz z dachem lub wszystkich tych rodzajów prac naraz. Do wykonania takiej dokumentacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej istniejącego obiektu na której ma bazować projekt (jeśli istnieje  – można użyć dokumentacji archiwalnej) oraz należy wykonać ocenę stanu technicznego istniejącego budynku w celu ustalenia możliwości wykonania określonych prac.

Projekt przebudowy swoją zawartością podobny jest do projektu budowlanego. Zawiera takie elementy jak: projekt architektoniczny, konstrukcyjny, projekty (lub schematy) instalacji. W projekcie przebudowy, dobudowy lub nadbudowy zaznacza się dodatkowo elementy przeznaczone do rozbiórki bądź likwidacji ( np. rozbiórka części ściany, likwidacja i zamurowanie okna, drzwi itp. ) oraz istniejące elementy przeznaczone do pozostawienia.

Inwentaryzacje architektoniczno – budowlane

Inwentaryzacja architektoniczno budowlana jest to opracowanie zawierające rysunki istniejącego obiektu po wykonaniu jego pomiarów. Wykonanie inwentaryzacji polega na fizycznym wykonaniu pomiarów na budynku a następnie wykonania dokumentacji zawierającej opis i rysunki. Zakres inwentaryzacji oraz rysunków różni się i zależy od wymagań inwestora i przeznaczenia zamawianej dokumentacji. Najczęściej w skład rysunków technicznych wchodzą:

 • Rzuty poszczególnych kondygnacji
 • Przekroje
 • Widoki elewacji

Dokumentację odtworzeniowo przeprowadza się z kilku możliwych powodów np.:

 • Zniszczenia lub zagubienia istniejącej dokumentacji,
 • Planowanego remontu, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy,
 • Planowanych prac modernizacyjnych (np. wymiana stolarki, termomodernizacja),
 • Wyliczenia powierzchni użytkowej budynku lub określonych pomieszczeń w budynku,
 • Wyliczenia powierzchni przeznaczonej do opodatkowania,
 • Przekształcenia własnościowe,
 • Jako podkład do projektu wnętrz itp.

Wizualizacje architektoniczne

Wizualizacja architektoniczna jest to sposób zaprezentowania projektu architektonicznego przy użyciu grafiki 3D w wysokiej jakości. Pozwala to zobaczyć wizję ukończonego budynku, spodziewany efekt finalny projektowanej inwestycji. Na wizualizację składają się zazwyczaj 3,4 ujęcia budynku wraz z otoczeniem. Tego typu opracowanie jest szansą na dokładny podgląd zamierzenia projektowego przed wykonaniem prac. Wizualizacje wykonuje się przeważnie dla nowoprojektowanych obiektów bądź istniejących – przeznaczonych do remontu lub modyfikacji zewnętrznej.