Q&A

Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów pytania dotyczące projektów oraz prac związanych z budową domków jednorodzinnych.

ILE TO KOSZTUJE?

 • Projekty indywidualne domów jednorodzinnych (pozwolenie na budowę),

Koszt projektu domu jednorodzinnego zależy od wielkości, rodzaju konstrukcji

 i stopnia skomplikowania i jest ustalany indywidualnie, orientacyjna cena za projekt typowego domu jednorodzinnego to 60zł/m2 – do tego oddzielnie należy doliczyć uzyskanie mapy do celów projektowych, oraz jeśli to konieczne badań geologicznych.

 • Projekty rozbiórki,

Koszt projektu rozbiórki zależy od wielkości obiektu przewidzianego do rozbiórki, projekt taki przeważnie dołącza się do projektu budowlanego i jest to dodatkowy koszt kilkuset .

 • Projekty remontów elewacji,

Koszt projektu remontu elewacji zależy od wielu czynników i jest ustalany indywidualnie.

 • Projekty przebudowy, nadbudowy itp.,

Koszt projektu ustala się indywidualnie ze względu na zakres. Orientacyjnie można przyjąć iż koszt projektu rozbudowy jest podobny do kosztu projektu domu jednorodzinnego. W przypadku takiego projektu dodatkowym obciążeniem jest jeszcze koszt uzyskania oceny stanu technicznego obiektu (orientacyjnie jest to 1000 zł) oraz ewentualnego wykonania inwentaryzacji.

 • Inwentaryzacje architektoniczno – budowlane,

Koszt inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej mieści się w przedziale 5 – 10 zł/m2. Cena zależna jest również od wielkości budynku oraz przewidzianego zakresu. Przykładowo cena za inwentaryzację jedynie architektury np. domku jednorodzinnego to koszt około 5 zł/m2, inwentaryzacja architektoniczna – budowlana wraz z instalacjami to koszt około 10 zł/m2. Cena może być niższa w przypadku inwentaryzacji większych obiektów – w takiej sytuacji cenę ustala się indywidualnie.


 • Co zawiera projekt?

Projekt składa się z następujących części: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji elektrycznej i odgromowej (może być tylko schemat), instalacji sanitarnych, gazowych i centralnego ogrzewania.


 • Co zawiera dokumentacja architektoniczna w projekcie?

Dokumentacja architektoniczna w projekcie zawiera opis rozwiązań funkcjonalnych i technicznych oraz rysunki: rzuty poszczególnych kondygnacji prezentujące sposób rozplanowania i powierzchnie pomieszczeń, wymiary, rozdaj i rozmieszczenie ścian oraz otworów okiennych i drzwiowych, rzut więźby dachowej przedstawiający konstrukcję dachu, rzut dachu określający kształt i rozmiar dachu oraz kąty pochylenia połaci, rozmieszczenie ewentualnych lukarn lub okien połaciowych, rozmieszczenie rynien i rur spustowych, przekrój podając wysokość budynku, umieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, rodzaj i rozmieszczenie stropów, ścian i dachu, 4 elewacje przedstawiające wygląd budynku, zestawienie stolarki pokazujące wymiary, rodzaj i proponowany wgląd okien i drzwi w projekcie.


 • Co to jest projekt budowlany?

Projekt budowlany jest to opracowanie wykonane w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji. Projekt powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Projekt budowlany zawiera: projekt architektoniczno – budowlany (architektura + konstrukcja), projekt zagospodarowania działki lub terenu – sporządzony na aktualnej mapce do celów projektowych, oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków, usług telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, w zależności od wymagań wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.


 • Co to jest projekt gotowy/typowy?

Jest to projekt architektoniczno – budowlany (architektura + konstrukcja), którego dokumentacja jest wielokrotnie powielana i rozpowszechniana, może stanowić jedną z części projektu budowlanego ( projekt architektoniczno – budowlany). Konieczna jest adaptacja takiego projektu do istniejących warunków na działce, wykonuje to architekt adaptujący.


 • Co to jest projekt indywidualny?

Jest to opracowanie wykonywane w celu uzyskania pozwolenia na budowę, na indywidualne zlecenie klienta. Jeżeli inwestor posiada własną koncepcję lub jakiś projekt gotowy podoba mu się tylko w części (gdzie zachodzi konieczność ingerowania w konstrukcję budynku) powinien zdecydować się na projekt indywidualny. Zawiera w sobie te same części co projekt budowlany.


 • Co to jest projekt koncepcyjny?

Projekt koncepcyjny jest uproszczonym /schematycznym opracowaniem zawierającym elementy takie jak: rzuty poszczególnych kondygnacji oraz widoki elewacji. Rysunki wykonuje się jako uproszczone – ukazują ogólny, planowany układ pomieszczeń wraz z rozmieszczeniem mebli i armatury sanitarnej, bez rozwiązań materiałowo – technicznych oraz widok elewacji ukazujące ogólną bryłę budynku, otwory okienne i drzwiowe oraz rodzaj i wygląd dachu. Tego rodzaju opracowanie wykonuje się na początku pracy nad projektem budowlanym w celu przedstawienia inwestorowi wstępnego wyglądu obiektu. Na takim zarysie można przedyskutować ewentualne zmiany. Po zatwierdzeniu przez inwestora projektu koncepcyjnego przechodzi się do opracowania projektu budowlanego.


 • Co to jest projekt wykonawczy?

Jest to projekt uszczegółowiony dla potrzeb wykonawstwa rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Rozwiązania te muszą być zgodne z warunkami pozwolenia na budowę. Zakres projekt może obejmować np.: projekty techniczne technologii, architektury, detale do każdej z części projektu budowlanego, kosztorys inwestorski, opis organizacji wykonawstwa, projekt zagospodarowania placu budowy, zlecane metody wykonawstwa i związane z nimi wymogi sprzętowe, założenia organizacji i planowania robót (harmonogram) itp. Projektu wykonawczego nie potrzeba wykonywać dla typowej budowy domku jednorodzinnego. Nie jest on wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę więc w tym przypadku można pominąć jego wykonanie.


 • Co to jest powierzchnia użytkowa budynku i jak się ją wylicza?

Powierzchnia użytkowa jest to zsumowana powierzchnia wszystkich pomieszczeń służących do zaspokojenia potrzeb związanych bezpośrednio z przeznaczeniem budynku. Powierzchnia pomieszczeń z różnicami wysokości ( np. poddasza użytkowe ) liczona jest zgodnie z zasadami:  

 • dla wysokości > 220 cm – powierzchnia wliczana jest w 100 %,
 • dla wysokości 140 – 220 cm – powierzchnia wliczana jest w 50 %,
 • dla wysokości < 140 – powierzchnię pomija się całkowicie.

 • Co to jest stan surowy zamknięty?

Jest to etap budowy na którym zakończone są pracę nad elementami konstrukcyjnymi budynku. Gotowe są: fundamenty, ściany fundamentowe, posadzka na gruncie, ściany kondygnacji, stropy, kominy, więźba dachowa i pokrycie dachowe. Dodatkowo w stanie surowym zamkniętym wstawione są wszystkie okna i drzwi zewnętrzne wliczając w to bramę garażową.


 • Co to jest stan deweloperski?

Jest to stan budynku, który umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie prac wykończeniowych. Zakończone są wszelkie prace związane z: ociepleniem i wykonaniem wypraw elewacyjnych, doprowadzeniem mediów, przygotowaniem ścian i podłóg (do malowania bądź pokryte białą farbą/wykończenia), parapety wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje ( wentylacja, wod-kan, ogrzewanie – grzejniki, elektryka wraz z gniazdkami).


 • Czy do wykonania projektu domu jednorodzinnego niezbędne są badania gruntowe?

Z reguły dla obiektów takich jak domku jednorodzinne badań gruntowych się nie wykonuje, badania takie należy zlecić w przypadku wątpliwości co do gruntu (np. sprawdzić budynki sąsiednie, czy obok przepływa rzeka, czy po zerwaniu humusu nie występuje grunt nienośny np. po wysypisku śmieci itp.).